Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató célja

A Bolax Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: adatkezelő) aláveti magát jelen jogi közleménynek. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével összefüggő minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak, különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek.

Az adatkezelési tájékoztató a http://bolax.hu weboldal adatkezelését hivatott leírni:

A szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a következő linken:

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa. Az ezzel kapcsolatos esetleges változásokról kellő időben értesíti partnereit és ügyfeleit.

Ha adatkezelési tájékoztatóval, vagy annak bármely részével kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérem vegye írjon az bolaxkft@bolax.hu e-mail címre és megválaszoljuk kérdését.

A Bolax Kft teljes mértékben elkötelezett ügyfelei, üzleti partnerei vagy vele kapcsolatban kerülő természetes vagy jogi személyek személyes adatainak védelmében, fontosnak tartja a felhasználó, látogató, partner, ajánlat kérő, ügyfél (továbbiakban: érintettek) információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő az általa megismert személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő megnevezése és adatai

Cégnév: BOLAX Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Adószám: 11267339-2-16

Cégjegyzékszám: 16 09 002782

Bejegyző bíróság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 5008 Szolnok, Krúdy u. 84.

Telefon: +36 56 414-168

E-mail: bolakft@bolax.hu

Web: www.bolax.hu

Fogalom meghatározások

„Érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

„Azonosítható természetes személy”: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható;

„Személyes adat”: az érintettre vonatkozó bármely információ;

„Adatkezelés”: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;;

„Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

„Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;

„Hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

„Adatvédelmi incidens”: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság (GDPR 5. cikk (1) bek a./ pont);
 • célhoz kötöttség (GDPR 5. cikk (1) bek b./ pont;
 • adattakarékosság (GDPR 5. cikk (1) bek c./ pont;
 • pontosság (GDPR 5. cikk (1) bek d./ pont;
 • korlátozott tárolhatóság (GDPR 5. cikk (1) bek e./ pont);
 • integritás és bizalmas jelleg (GDPR 5. cikk (1) bek f./ pont);
 • elszámoltathatóság (GDPR 5. cikk (2) bek.)

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

 

I. Adatkezelési folyamatok

Az adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli, illetve a kezelésének célját a következőként határozza meg, mindezt adatkezelési folyamatonként.

 1. Kapcsolatfelvétel

  Kapcsolatfelvétel

  Személyes adat kategóriája

  Adatkezelés célja

  Név

  Azonosítás és kapcsolatfelvétel

  E-mail cím

  Azonosítás és kapcsolatfelvétel

  Kapcsolatfelvétel időpontja

  Technikai műveletek végrehajtása

   

  A kapcsolatfelvétel végrehajtásához egyik említett adatkategóriának sem szükséges személyes adatnak lennie.

  Adatkezelés jogalapja kapcsolatfelvétel esetén

  Hozzájáruláson alapuló jogalap:

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve a 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5. § (1) bekezdése alapján, az érintett kifejezett hozzájárulása.

  Érintettek köre kapcsolatfelvétel esetén

  Azok az érintettek, akik kapcsolatfelvételt hajtottak végre a weboldalon.

  Adatkezelés időtartama kapcsolatfelvétel esetén

  Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, az szolgáltató a kezelt személyes adatokat, azonnal és véglegesen törli.

  Címzettek kapcsolatfelvétel esetén

  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat a szolgáltató saját alkalmazásban lévő marketing és adminisztrátor munkatársai ismerhetik meg.

 2. Hírlevél küldés és Direkt Marketing (DM) tevékenység

  Érintett hozzájárulása hírlevél küldéséhez és DM tevékenységekhez

  A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében az érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a megrendeléskor vagy a kapcsolatfelvételkor megadott elérhetőségein megkeresse.

  Továbbá az érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy az adatkezelő, a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

  Az adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben a szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az érintettet. Az érintett a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

  Hírlevél küldés és DM tevékenység

  Személyes adat kategóriája

  Adatkezelés célja:

  Név:

  Azonosítás és a hírlevélre történő feliratkozás lehetővé tétele:

  E-mail cím:

  Azonosítás és a hírlevélre történő feliratkozás lehetővé tétele:

  Feliratkozás kori IP-cím:

  Technikai műveletek végrehajtása

  Feliratkozás időpontja

  Technikai műveletek végrehajtása.

  A hírlevél küldésre és DM tevékenységekre történő feliratkozás végrehajtásához egyik említett adatkategóriának sem szükséges személyes adatnak lennie.

  Adatkezelés jogalapja hírlevél küldés és DM tevékenység esetén

  Hozzájáruláson alapuló jogalap:

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve a 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5. § (1) bekezdése alapján, az érintett hozzájárulása.

  Érintettek köre hírlevél küldés és DM tevékenység esetén

  Azok az érintettek, akik feliratkoztak az adatkezelő hírlevél küldő és DM tevékenységeire a weboldalon.

  Adatkezelés időtartama hírlevél küldés és DM tevékenység esetén

  Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, az szolgáltató a kezelt adatokat, azonnal és véglegesen törli.

  Címzettek hírlevél küldés és DM tevékenység esetén

  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat a szolgáltató marketing és adminisztrátor munkatársai ismerhetik meg.

Érintettek jogai az adatkezelési folyamatokkal kapcsolatosan

Az érintett:

 • kérelmezheti az adatkezelőtől, a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá hozzájárulásának bármely időpontban történő visszavonásához.

Érintett jogainak gyakorlása

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, hordozhatóságát vagy kezelésének korlátozását, illetve az adatkezelések elleni tiltakozást az érintett az alábbi módokon és elérhetőségeken tudja kezdeményezni:

Személyesen: 5008 Szolnok, Karinthy Frigyes út 99-101.,

postai úton, a következő, levelezési címen: 5008 Szolnok, Krúdy Gyula út 84.,

e-mail útján, a következő e-mail címen: bolaxkft@bolax.hu, valamint

telefonon, a következő telefonszámon: +36 56 414-168

Jogalappal kapcsolatos egyéb szabályozások

Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

“A szolgáltató – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.”

Rendelkezések

Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy:

 • az adatkezelési folyamatok kifejezett hozzájárulásukon alapulnak,
 • a megrendeléshez kötelesek megadni bizonyos adatokat, hogy az adatkezelő a rendelést teljesíteni tudja,
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal járhat, hogy az adatkezelő nem tudja az érintettek rendeléseit feldolgozni.


II. Tárhely-szolgáltató és szoftvertulajdonos (adatfeldolgozó)

Az adatkezelő az érintettektől begyűjtött adatokat, mint adatfeldolgozóval, a következőkkel oszthatja meg.

 1. Tárhely-szolgáltató

  Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás.

  Megnevezése és elérhetősége:

  Hatás Reklámstúdió Kft.

  Székhely: 5000 Szolnok, Koszorú utca 11.

  Adószám: 11508203-2-16

  Cégjegyzékszám: 16 09 015773

  Telefonszám: +36 56 513 015

  E-mail cím:     hatas@hatasreklam.hu

  Kezelt adatok köre

  Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

  Érintettek köre

  A weboldalt használó valamennyi érintett.

  Adatkezelés célja

  A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

  Adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje

  Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti szerződés megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

  Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett kifejezett hozzájárulása, a 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5. § (1) bekezdése és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján.

 2. Szoftvertulajdonos

  Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: építőipari tevékenység, generálkivitelezés, tervezés, építőanyag kereskedelem.

  Megnevezése és elérhetősége:

  Bolax Kft

  Székhely és levelezési cím: 5008 Szolnok. Krúdy Gy. u. 84.

  Adószám: 11267339-2-16

  Cégjegyzékszám: 16-09-002782

  Telefonszám: +36-56-414-168

  E-mail cím: bolaxkft@bolax.hu

  Kezelt adatok köre

  Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

  Érintettek köre

  A weboldalt használó valamennyi érintett.

  Adatkezelés célja

  A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

  Adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje

  Az adatkezelő és a szoftvertulajdonos közötti szerződés megszűnéséig, vagy az érintettnek a szoftvertulajdonos felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

  Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása, a 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5. § (1) bekezdése és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján.

III. Cookie-k (sütik) kezelése

Az adatkezelő a weboldalán cookie-kat (sütiket) használ a zavartalan működés és a felhasználói élmény javítása érdekében.

A sütik lehetnek állandóak vagy ideiglenesek. Az ideiglenes sütiket a böngésző nem tárolja, azok a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére.

A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható.

Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes.

A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) web-elemző szolgáltatása. A Google Analytics cookie-kat (sütiket), szövegfájlokat használ, amelyeket az érintett számítógépére mentenek, így elősegítik az általa látogatott weblap használatának elemzését.

Az érintett által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-cím anonimizálás weboldali aktiválásával a Google az érintett IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére, csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a látogató a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását, a látogató, böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a látogató weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugin-t: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


IV.
Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

A szolgáltató a beérkezett e-mailekben, üzenetekben stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

E tájékoztatóban a fel nem sorolt adatkezelésekről, az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresés, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


V. 
Érintettek jogai

Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 15. cikk (1) bekezdésének pontjaiban felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 17. cikk (1) bekezdésének pontjaiban meghatározott feltételek esetén.

Elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Intézkedés határideje

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.


VI. 
Adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 • A személyes adatok álnevesítését és titkosítását,
 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét,
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani, valamint
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
 1. Adatvédelmi incidens

  Érintett tájékoztatása adatvédelmi incidensről

  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

  Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

  Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek közül bármelyik teljesül:

  • Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
  • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
  • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

  Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 2. Adatvédelmi incidens bejelentése hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 1. Panasztételi lehetőség

  Amennyiben az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban jogsértést észlel, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tud fordulni, ott tudja azt bejelenteni.

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatai és elérhetőségei:

  Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. szám.

  Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

  Telefonszám:   +36-1-391-1400

  Fax:                 +36-1-391-1410

  E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu


VII. Kapcsolódó jogszabályok

A tájékoztató elkészítése során az adatkezelő figyelemmel volt az alábbi jogszabályokra:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.),

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.),
 2. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a),
 3. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,
 4. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a),
 5. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a),

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról,

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről,

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Támogatók